ബാനർ1

കമ്പനി വാർത്ത

  • കമ്പനി വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും

    കമ്പനി വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും

    1. കഴിഞ്ഞ 2021-ൽ, മുഴുവൻ കമ്പനിയുടെയും അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിലൂടെ, കമ്പനിയെ പ്രാദേശിക സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുകയും സ്റ്റാർ എന്റർപ്രൈസ്, വിശ്വസനീയമായ എന്റർപ്രൈസ് എന്ന പദവി വീണ്ടും നേടുകയും ചെയ്തു.ഞങ്ങൾ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും മികച്ച പ്രകടനത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും....
    കൂടുതല് വായിക്കുക